01 June 2020 till 22 November 2020

Royal Blue

William and Mary’s Finest Delftware

Delft Blue: the iconic Dutch earthenware is known all over the world. It remains popular to this day, and although we think we know its history, we continue to discover new things about it. Many of the greatest masterpieces of Delftware are in collections abroad, and so are seldom, if ever, seen in the Netherlands. That is all about to change this spring, however, as Kunstmuseum Den Haag brings many of them together for the first time in an exhibition that will include top items from Hampton Court Palace and the V&A in London. The public will be able to discover some of the finest Delftware ever commissioned: the Royal Blue made for William and Mary. 

To celebrate the 400th anniversary of Delftware, and as an ode to the friendship between Britain and the Netherlands, this spring Kunstmuseum Den Haag will present a story of Orange in blue and white, a tale of fragile diplomacy and breathtaking grandeur. Royal Blue will show how a 17th-century English queen continues to colour the Netherlands’ identity today. 

British-Dutch ties
From tall flower pyramids to garden vases and preserve dishes: in the late seventeenth century the potteries of Delft made the most beautiful tin-glazed earthenware in Europe. The heyday of Delftware coincided with the reign of William III (1650-1702) and Mary II Stuart (1662-1695). They collected both Chinese porcelain and the attractive, refined ceramic ware from Delft. Indeed, they were leading champions of the earthenware made in Delft. Mary, in particular, was a true ambassador for Delftware, and she commissioned special pieces from De Grieksche A pottery for her own collection. The exhibition will focus on the period 1689-1702, when stadtholder William III and Mary II Stuart were also king and queen of England, Scotland and Ireland. Royal Blue will introduce visitors to the rich cultural heritage that grew out of the ties between the Netherlands and Britain in the seventeenth century. 

Popular collector’s item
Chinese porcelain was occasionally seen in Europe from the fifteenth century onwards, but it was rare and costly. The United East India Company’s trade with Asia in the seventeenth century increased imports to the Netherlands, and ‘China’ became popular with collectors. Mary’s grandmother, Amalia van Solms, had a lot of porcelain on display in her residences. Mary, too, was an avid collector, and there were porcelain objects in every one of her eight palaces in the Dutch Republic. But she also collected Delftware. She admired the imitations of Chinese blue-and-white porcelain made by the potteries in Delft, which had succeeded in producing fine imitations of the shapes, colours and decorations of porcelain. Fragments of the earliest blue-and-white ceramics collected by Mary have survived at Het Loo Palace.  

Het Loo Palace 
The exhibition has come about thanks to a unique collaboration with Het Loo Palace, which William and Mary had built in Apeldoorn in 1685-1686 for use on hunting trips. The decorative arts, including ceramics, played an important role in the interior design of the palace. No complete Delftware objects have survived there, but the many fragments dug up in the gardens of Het Loo, and the similar items purchased on this basis, give a unique glimpse of the kind of Delftware that once graced the halls and chambers of the palace. These archaeological finds are quite extraordinary as they are the only surviving examples of Delftware owned by William and Mary anywhere in the world, and the earliest examples of royal Delftware in the Netherlands. Het Loo Palace is currently undergoing renovations and alterations, so its unique collection of Delftware is temporarily in The Hague. The baroque gardens of Het Loo will be open again from 31 March 2020, and the Delftware garden vases based on the seventeenth-century ones owned by the royal couple will be displayed there in their original setting from 1 June. 

English grandeur 
Mary probably had a role in the creation and development of some exceptional pieces of Delftware. Decorations featuring crowns, the Orange-Nassau family coat of arms, and the monograms of William and Mary lend royal allure to the Delftware produced after they were crowned King and Queen of England, Scotland and Ireland. The influence of court-appointed designer Daniel Marot (1660/61-1752) can clearly be seen in this ‘Royal Blue’. Many other European monarchs followed Mary’s example in ordering personalised earthenware items from Delft. 
Several of Mary’s flower pyramids from England are now kept at Hampton Court Palace. Mary had a pavilion in the garden there, known as the Water Gallery, which was decorated with Delftware. Besides highlights from Hampton Court Palace, the exhibition will also reunite the Delftware wall tiles from the Water Gallery which are currently in the collections of five different museums. Loans from Het Loo Palace, the Rijksmuseum, Museum Prinsenhof Delft and many international museums will bring William and Mary’s Delftware together again for the first time.

Royal symbol
Two magnificent pieces from Kunstmuseum Den Haag’s own collection – Delft Blue vases in the shape of William and Mary – will form the centrepiece of the exhibition. They were separated for 40 years in two different private collections until the museum reunited them in 2015. In Royal Blue they symbolise the important role the couple played in popularising Delft Blue. The commissions that De Grieksche A is known to have produced for Mary as queen are part of the Netherlands’ internationally renowned cultural heritage. They are still imitated in contemporary royal commissions, like the new state banquet dinner service ‘Blossom Panache’ made in 2017, the design sketches and several pieces of which will be included in the exhibition. And also in an installation inpired by the wall coverings made for the Blue Drawing Room at Huis ten Bosch Palace in 2019.’

Brits-Nederlandse verbintenis
Van metershoge bloempiramides tot tuinvazen en confiturenschalen: in de late zeventiende eeuw werd het mooiste tinglazuuraardewerk van Europa gemaakt bij de plateelbakkerijen in Delft. De bloeiperiode van Delfts aardewerk valt samen met de regeerperiode van Willem III (1650-1702) en Mary II Stuart (1662-1695). Zij verzamelden naast Chinees porselein dan ook dit fraaie, verfijnde keramiek uit Delft. Sterker nog, ze waren belangrijke pleitbezorgers. In het bijzonder Mary gold als een ware ambassadeur voor Delfts aardewerk en zij liet dit in opdracht maken bij plateelbakkerij De Grieksche A. De tentoonstelling richt zich op de periode 1689-1702, waarin stadhouder Willem III en Mary II Stuart ook koning en koningin zijn van Engeland, Schotland en Ierland. Koninklijk Blauw laat bezoekers kennismaken met de culturele rijkdom die volgde uit deze Nederlands-Britse verbintenis in de zeventiende eeuw.  

Geliefd verzamelobject
Vanaf de vijftiende eeuw was Chinees porselein, als zeldzame en kostbare rariteit, slechts zo nu en dan in Europa te zien. Door de handel met Azië via de Verenigde Oost-Indische Compagnie nam in de zeventiende eeuw de aanvoer naar Nederland toe en werd het een geliefd verzamelobject. De grootmoeder van Mary, Amalia van Solms, maakte in haar interieurs al veelvuldig gebruik van porselein. Ook Mary was een fervent verzamelaar en in elk van de acht paleizen waarover ze in de Republiek beschikte, waren porseleinen objecten te vinden. Maar ze verzamelde ook Delfts aardewerk. Ze bewonderde de imitaties die de Delftse plateelbakkerijen van het Chinese blauw-witte porselein maakten, omdat ze erin slaagden de vormen, kleuren en decoraties van het porselein te evenaren. Op Paleis Het Loo zijn fragmenten van de vroegste door Mary verzamelde blauwwitte keramiek bewaard gebleven.  

Het Loo als startpunt
De tentoonstelling komt tot stand dankzij een unieke samenwerking met Paleis Het Loo, het jachtpaleis dat Willem III en Mary II in 1685-1686 in Apeldoorn bouwden. Bij de inrichting speelden de decoratieve kunsten, waaronder keramiek, een belangrijke rol. Er zijn geen complete voorwerpen van Delfts blauw aardewerk bewaard gebleven, maar de vele in de tuinen van Het Loo opgegraven fragmenten en de op basis hiervan aangekochte voorwerpen geven een uniek inkijkje in het Delfts aardewerk dat hier ooit aanwezig was. Deze archeologische vondsten zijn zeer bijzonder omdat het  het enige bewaard gebleven stadhouderlijk Delfts aardewerk van Willem en Mary wereldwijd is en het vroegste koninklijke Delfts aardewerk in Nederland. De vernieuwing en verbouwing van Paleis Het Loo biedt de mogelijkheid om deze bijzondere collectie Delfts aardewerk tijdelijk in Den Haag te tonen. Vanaf 31 maart 2020 is Paleis Het Loo BuitenGewoon Open met de baroktuinen waar vanaf 1 juni de Delftse tuinvazen naar zeventiende-eeuwse koninklijke voorbeelden in hun oorspronkelijke setting te zien zijn.

Engelse grandeur
Mary heeft waarschijnlijk een rol gespeeld bij het ontstaan en ontwikkelen van uitzonderlijke stukken Delfts aardewerk. Decoraties met kronen, het wapen van Oranje-Nassau en de monogrammen van Willem en Mary geven het Delfts aardewerk na de kroning als Koning en Koningin van Engeland, Schotland en Ierland vorstelijke status. In dit representatieve ‘koninklijke blauw’ is de invloed van hofontwerper Daniël Marot (1660/61-1752) dan ook duidelijk te herkennen. Veel andere Europese vorstenhuizen volgden Mary’s voorbeeld en bestelden gepersonaliseerd aardewerk in Delft.

Van Mary’s bloempiramides uit Engeland zijn monumentale exemplaren bewaard gebleven in Hampton Court Palace. Mary had hier in de tuin een paviljoen, the Water Gallery, met Delfts aardewerk ingericht. In de tentoonstelling worden, naast topstukken uit Hampton Court Palace, ook de Delftse wandtegels uit de Water Gallery uit vijf musea met elkaar herenigd. Bruiklenen uit de collecties van Paleis Het Loo, het Rijksmuseum, Museum Prinsenhof Delft en vele internationale musea brengen voor de eerste keer het Delfts aardewerk van Willem en Mary samen.

Een koninklijk symbool
Twee pronkstukken uit de eigen collectie van Kunstmuseum Den Haag krijgen in deze tentoonstelling een centrale plek: twee Delfts Blauwe bloemenvazen in de vorm van Willem III en Mary II. De vazen waren veertig jaar van elkaar gescheiden en maakten allebei deel uit van een andere privécollectie. In 2015 zijn de vazen in het museum weer met elkaar verenigd, mede mogelijk gemaakt met steun van onze Vriendenvereniging. In Koninklijk Blauw staan ze symbool voor de belangrijke rol die het paar heeft gespeeld voor de bekendheid van het Delfts Blauw. De opdrachten die door plateelbakkerij De Grieksche A aantoonbaar voor Mary als koningin zijn gemaakt behoren tot het Nederlandse culturele erfgoed dat internationaal bekend is. Het vindt bovendien nog altijd navolging in eigentijdse koninklijke uitingen, zoals het nieuwe staatsbanketservies ‘Blossom Panache’ in 2017, waarvan de ontwerptekening en enkele stukken dankzij een bruikleen van de Koninklijke Verzamelingen in de tentoonstelling worden getoond. Of bijvoorbeeld in een installatie geïnspireerd op wandbespanningen voor de Blauwe Salon van Paleis Huis ten Bosch in 2019.