ANBI

 

ANBI

Stichting Kunstmuseum Den Haag is door de Belastingdienst aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat er geen schenk- of erfbelasting moet worden afgedragen voor hetgeen het Kunstmuseumverkrijgt, zodat het gehele bedrag ten goede komt aan het Kunstmuseum Den Haag.

Het Kunstmuseum Den Haag heeft geen winstoogmerk.

Naam van de instelling

Stichting Kunstmuseum Den Haag

RSIN/ fiscaal nummer

8075.31.042

Kamer van Koophandel

27179947

Bankgegevens

Kunstmuseum Den Haag
IBAN: NL11 RABO 0362803331
BIC: RABONL2U

Contactgegevens

Zie hier

Statutaire doelstelling

De stichting Kunstmuseum Den Haag heeft ten doel het inrichten, in stand houden en exploiteren van museumgebouwen en collecties die onder de naam “Kunstmuseum” in eigendom toebehoren aan de gemeente Den Haag.

Directie

De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

Raad van Toezicht

Het Kunstmuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Kunstmuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

Zowel directie van het Kunstmuseum als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen onkostenvergoeding of vakantiegeld.
De Raad van Toezicht van Stichting
Kunstmuseum Den Haag voert haar werkzaamheden volledig pro deo uit.

Het salaris en de regeling van de overige arbeidsvoorwaarden van de directieleden worden vastgesteld door de Raad van Toezicht, met inachtneming van de vigerende wet- en regelgeving (Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector).

Het Kunstmuseum Den Haag volgt de museum cao voor wat betreft de salarissen van medewerkers.

Beleidsplan

Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 vindt u hier.

Bekijk hier de jaarverslagen