Governance en beleid

 

 

Directie 

De heer Benno Tempel (directeur)
De heer Paul Broekhoff (zakelijk directeur)

Managementteam
Mevrouw Irma Benliyan (hoofd marketing en communicatie)
De heer Doede Hardeman (hoofd collecties)
Mevrouw Rosita Girjasing (hoofd financiën)
De heer Daniel Koep (hoofd tentoonstellingen)
Mevrouw Lisa Kölker (hoofd partnerships en events)
Mevrouw Jet van Overeem (hoofd educatief)
Mevrouw Irena Szarzynski (hoofd personeel en organisatie)

Voor de nevenactiviteiten van de directie en het managementteam, zie de download onderaan deze pagina. 

Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen genormeerd. Voor de inkomens van de directie, zie de download onderaan deze pagina.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht van de Stichting Kunstmuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

Mevrouw drs. J. de Ranitz (voorzitter)
De heer drs. H.W. Breukink
De heer drs. M. Essafi
Mevrouw drs. J. Klijnsma
Mevrouw Y. van Rooy
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven


Voor de nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht, zie de download onderaan deze pagina.

Veilig Kunstmuseum Den Haag in tijden van COVID-19
Het museum volgt alle landelijke coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen en voert aanvullend een aantal voor onze musea specifieke maatregelen om de veiligheid van onze bezoekers, leveranciers en partners en medewerkers te kunnen garanderen. Deze maatregelen en aanpassingen aan ons gebouw en voorzieningen zijn samengevat in het protocol ‘Een Veilig Kunstmuseum Den Haag, Fotomuseum Den Haag en KM21 in tijden van COVID-19’. Heeft u vragen over uw museumbezoek, mail dan naar info@kunstmuseum.nl

Governance Code Cultuur
Het Kunstmuseum onderschrijft de Code Governance Cultuur. Het museum werkt met een Raad van Toezichtmodel en heeft een deskundige en betrokken Raad van Toezicht. De Raad heeft een rooster van aftreden. In 2018 en 2019 kwam de Raad respectievelijk 4 en 5 keer bij elkaar. De directie bestaat uit een algemeen directeur en zakelijk directeur, en wordt in beleid en strategie ondersteund door een managementteam. De bruto bezoldiging van de directieleden is lager dan het normbedrag Wet Normering Topinkomens. Nevenfuncties van bestuur en management zijn niet in strijd met het organisatie- en maatschappelijk belang.

Diversiteit/ inclusie/toegankelijkheid
Kunstmuseum Den Haag wil dat iedereen zich welkom voelt in het museum: als bezoeker, kunstenaar, medewerker of partner. Daarom heeft het museum een beleid m.b.t. diversiteit en inclusie. Wij leggen daarbij een focus op cultureel-etnische diversiteit. In Den Haag, de stad waartoe wij ons verhouden, vraagt deze dimensie om extra aandacht. Om inclusiever te worden hanteren wij de vernieuwde Code Culturele Diversiteit, en zetten wij stappen op alle P's van de Code.  Zo zet het museum zich actief in om vrouwelijke kunstenaars en bi-culturele kunstenaars te laten zien en van deze kunstenaars werk te verwerven. In 2021-2024 leggen wij in aansluiting op onze collectie islamitische kunst een extra accent op makers uit de islamitische wereld. Sinds 2009 organiseren we Stad naar het Museum, dat door het Ministerie van OC&W werd  benoemd tot best practice van de toepassing van de Code Culturele Diversiteit. De marketingafdeling streeft er naar met zoveel mogelijk verschillende beeldmakers en ontwerpers te werken, die de diversiteit en creativiteit van het museum ten goede komen. En in personeelsbeleid passen we in werving en selectie o.a. de Rooney Rule toe. U leest meer over ons beleid diversiteit en inclusie in ons meerjarenbeleidsplan 2021-2024, dat als download onderaan deze pagina is te vinden.

Fair practice code
Kunstmuseum Den Haag onderschrijft de Fair Practice Code. Onze medewerkers en stagiaires krijgen een eerlijke vergoeding. We volgen daarin de Museum-cao. Voor onze samenwerking met kunstenaars passen we de richtlijn kunstenaarshonorarium toe. Kunstenaars kunnen in overleg kiezen voor uitbetaling volgens de richtlijn of een andere vergoeding naar wens van de kunstenaar.  Ook onze freelancers krijgen een marktconforme vergoeding. We respecteren auteursrecht en gaan zorgvuldig om met publicatie van foto’s van kunstwerken en bijschriften. Voor de naleving van auteursrecht werken wij met Pictoright NL. Verder spannen we ons in om onze medewerkers zich prettig te laten voelen op de werkvloer. Zo werken we aan duurzame inzetbaarheid, een inclusieve werkvloer, is er een externe vertrouwenspersoon en bedrijfsarts

Meerjarenbeleidsplan 
Het Kunstmuseum Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarenbeleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en en bedrijfsvoering in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag.
Meerjarenbeleidsplan 2021-2024 

Collectieplan
Het Kunstmuseum Den Haag beheert de prachtige en omvangrijke gemeentelijke collectie in opdracht van de Gemeente Den Haag. Elke vier jaar maakt het museum daarvoor een Collectieplan, opgezet volgens de richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland en Erfgoedhuis Zuid-Holland.
Collectieplan 2021-2024

Jaarverslagen

Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017

Eerdere jaarverslagen kunt u opvragen via pr@kunstmuseum.nl.

Museumvisie van de Haagse museumsector
‘Museum van de stad. Stad van musea. Naar een Den Haag dat zijn musea maximaal inzet’ is een visiestuk van de Directeuren Haagse musea. Doel is een constructieve bijdrage te leveren aan het cultuurpolitieke debat in Den Haag en aan de hand van recent onderzoek de economische en maatschappelijke impact van musea op de stad te beargumenteren en bewijzen. Onderaan deze pagina kunt u de museumvisie downloaden.

Slimmer Lenen
Het
Kunstmuseum Den Haag onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging. Lees de uitgangspunten in onderstaande PDF.

Downloads

Nevenactiviteiten directie en managementteam (NED) d.d. 18-12-2020.pdf

Downloaden

Outside activities directors and management Kunstmuseum Den Haag d.d. 18-12-2020.pdf

Downloaden

Nevenactiviteiten Raad van Toezicht Stichting (dec 2019).pdf

Downloaden

Outside activities of the Supervisory Board of Kunstmuseum Den Haag (Dec 2019).docx

Downloaden

Museum van de stad. Stad van musea. Museumvisie Directe...

Downloaden

Wet normering topinkomens 2018 en 2019

Downloaden

Wet normering topinkomens 2018 en 2019

Een veilig Kunstmuseum Den Haag Fotomuseum Den Haag en GEM in tijden van COVID-19 (coronavirus)-juli2020.pdf

Downloaden