Governance en beleid

 

 

Directie en hoger management

De heer drs. Benno Tempel (algemeen directeur)
De heer ir. Hans Buurman (adjunct directeur)

De heer drs. Doede Hardeman (hoofd collecties)
De heer dr. Daniel Koep (hoofd tentoonstellingen)

Voor de nevenactiviteiten van de directie en het managementteam, zie de download onderaan deze pagina. 

Op grond van de WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Voor de inkomens van de directie van het Kunstmuseum Den Haag, zie de download onderaan deze pagina.

Raad van Toezicht

Het Kunstmuseum Den Haag heeft een Raad van Toezicht model. De Raad van Toezicht van de Stichting Kunstmuseum Den Haag heeft de volgende samenstelling:

De heer Prof. Dr. C.N. Teulings (voorzitter)
De heer drs. C.J. van den Driest
Mevrouw Y. van Rooy
De heer drs. H.W. Breukink
Mevrouw ir. M. van Vroonhoven
De heer drs. M. Essafi

Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is een onbezoldigde functie. De Raad werkt met een rooster van aftreden. Zowel directie als Raad van Toezicht hanteren de principes van de Code Cultural Governance.

Voor de nevenactiviteiten van de Raad van Toezicht, zie de download onderaan deze pagina.

Code Culturele Diversiteit

Het Kunstmuseum onderschrijft de Code Culturele Diversiteit. Het museum heeft een uitgangspuntennotitie diversiteit, waaraan een uitvoeringsagenda is gekoppeld. De acties en projecten op de uitvoeringsagenda zijn opgesteld volgens het framework van de 4 P’s. Het museum committeert zich aan inspanningen op alle P’s van de code. Zo hebben bijvoorbeeld ‘nieuwe verhalen’ van Nederlanders met een migratie-achtergrond hun weg gevonden in de vernieuwde presentatie van Wonderkamers en staat 2018/ 2019 in het teken van programmering rondom islamitische cultuur. Het museum initieert al sinds 2009 het project Stad naar het Museum, dat door het Ministerie van OC&W werd  benoemd tot best practice van de toepassing van de Code Culturele Diversiteit. De marketingafdeling heeft als doelstelling met zoveel mogelijk verschillende leveranciers te werken, waarbij diversiteit ook een selectiecriterium is. De eindverantwoordelijkheid voor diversiteit/ inclusiviteit ligt bij de directie, gedelegeerd bij beleidsadviseur Anne de Haij (adehaij@gemeentemuseum.nl) en in de uitvoering bij verschillende collega’s.

Meerjarenbeleidsplan

Het Kunstmuseum Den Haag presenteert elke vier jaar zijn meerjarig beleid op het gebied van tentoonstellingen, collectie, educatie en commerciële activiteiten in een meerjarenbeleidsplan. Dit beleidsplan is ook de basis voor de vierjarige Kunstenplansubsidie van de Gemeente Den Haag.

Meerjarenbeleidsplan 2017-2020 

Collectieplan

Het Kunstmuseum Den Haag beheert de prachtige en omvangrijke gemeentelijke collectie in opdracht van de Gemeente Den Haag. Elke vier jaar maakt het museum daarvoor een Collectieplan, opgezet volgens de richtlijnen van het Instituut Collectie Nederland en Erfgoedhuis Zuid-Holland.

Collectieplan 2017-2020

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2013

Museumvisie van de Haagse museumsector
‘Museum van de stad. Stad van musea. Naar een Den Haag dat zijn musea maximaal inzet’ is een visiestuk van de Directeuren Haagse musea. Doel is een constructieve bijdrage te leveren aan het cultuurpolitieke debat in Den Haag en aan de hand van recent onderzoek de economische en maatschappelijke impact van musea op de stad te beargumenteren en bewijzen. Onderaan deze pagina kunt u de museumvisie downloaden.

Pamflet. Zes voorstellen voor de stad.
In dit pamflet bundelen acht grote cultuurinstellingen hun overtuiging, visie en betrokkenheid bij Den Haag. Zij vertalen dit naar zes concrete voorstellen waardoor de economische en maatschappelijke impact van cultuur beter wordt benut. Onderaan deze pagina kunt u het pamflet downloaden.

Slimmer Lenen
Het
Kunstmuseum Den Haag onderschrijft de uitgangspunten bruikleenverkeer binnen Nederland van de Museumvereniging. Lees de uitgangspunten in onderstaande PDF.

Downloads

Museum van de stad. Stad van musea. Museumvisie Directe...

Downloaden

Nevenactiviteiten directie en managementteam Gemeentemuseum Den Haag juni 2019.pdf

Downloaden

Nevenactiviteiten Raad van Toezicht Stichting Gemeentemuseum Den Haag.pdf

Downloaden

Wet normering topinkomens 2017 en 2018 Gemeentemuseum Den Haag.pdf

Downloaden

Directors' and senior management's outside activities of Gemeentemuseum Den Haag - June 2019.pdf

Downloaden

Outside activities of members of the Supervisory Board of Gemeentemuseum Den Haag - June 2019.pdf

Downloaden